طراحی دیوار خاک مسلح 3

c.    تثبیت اولیه (مقدماتی)

پروسه ی تثبیت سازه با اضافه کردن تسلیح مورد نیاز (که تحت ضوابط پروژه تعیین می گردد (بخش 2.7c)) به ارتفاع دیوار به منظور تعیین ارتفاع های طراحی برای هر مقطع، آغاز می گردد. از آنجاییکه سازه از پایین به بالا ساخته می شود، این پروسه به انتهای ساخت موکول می گردد.

یک طول اولیه برای تسلیح انتخاب می گردد که باید بزرگتر از 0.7H و 2.5 m باشد که H ارتفاع طراحی سازه می باشد. سازه های دارای خاکریز های سربار شیبدار یا بارهای متمرکز دیگر، مانند خاکریز های پایه ی پل، کلا به تسلیح های طولانی تری (اغلب به اندازه ی 0.8H تا 1.1H) برای پایداری نیازمند می باشند. سازه های خاص با طول تسلیح های کوتاه تر در پایه، در فصل 5 تحت پوشش قرار می گیرند.


/ 0 نظر / 104 بازدید