تضاد سرد و گرم:

احساس غریزی عجیبی در وجود بشر نهفته است که با مشاهده رنگ‌ها درجه حرارتی را احساس می‌کند و قادر است سردی و گرمی را با کمک رنگ‌ها تجربه کند. رنگ‌های آبی- سبز- و قرمز- نارنجی دو قطب سرد و گرم هستند و رنگ‌هایی که مابین این دو قوس دایره رنگ قرار دارند ممکن است گاهی سرد و گاهی گرم باشند.

اما عموماً رنگ‌های زرد، زرد نارنجی، نارنجی، قرمز نارنجی، قرمز و قرمز بنفش (ارغوانی) بطرف گرمی متمایلند و رنگ‌های زرد سبز، سبز، سبز آبی، آبی، آبی بنفش و بنفش سرد هستند.

تضاد سردی و گرمی خاصیت دیگری را هم در بر دارد و آن دوری و نزدیکی است و فاصله را نشان می‌دهد و برای نمایش پرسپکتیو و فضا بکار میرود مثلاً در مناظر و تصویرهائی که فضاهای وسیعی دارند، استفاده از رنگ‌های سرد عمق و فضای بیشتری را نشان می‌دهد یا در فضاهای ساکن رنگ‌های گرم با ایجاد تحرک، سکون را از بین می‌برند. شکل 20 رنگ بنفش را نشان می‌دهد که از یکطرف به آبی و از طرفی به ارغوانی متمایل است، آبی رو به عقب می‌رود و ارغوانی که در سمت چپ قرار گرفته در سطح جلوتری به نظر می‌آید بنابراین کاملاً واضح است که رنگ‌های گرم به جلو می‌آیند و رنگ‌های سرد عقب رونده هستند.

هرگاه بخواهیم دو مجموعه رنگی متضاد سرد و گرم را در مقابل هم قرار دهیم بهتر است از یک سری رنگ‌هایی که آرام آرام تغییر شکل می‌دهند و از یک خانواده‌اند استفاده کنیم مثلاً از رنگ‌های آبی سبز، آبی، آبی بنفش، بنفش، بنفش قرمز، قرمز یا نارنجی استفاده کرده یا به صورت یک در میان از این رنگ‌ها انتخاب نمائیم تا تغییر مایه‌های رنگی حالت یکنواخت خود را حفظ کنند. برای نشان دادن حالت‌های سردی و گرمی بهتر است از رنگ‌های هم ارتفاع استفاده شود چون اگر علاوه بر تضاد سرد و گرم، تضاد تاریک و روشن شدید وجود داشته باشد، توجه به سردی و گرمی رنگ‌ها کمتر می‌شود.

باید توجه داشت وقتی که یک رنگ گرم و یک زمینه سرد با هم ارتباط و برخورد پیدا می‌کنند رنگ گرم، گرم تر و سرد، سرد تر به چشم می‌آید بطور مثال رنگ سبز در زمینه زرد بسیار سرد به نظر می‌رسد در حالی که در زمینه آبی گرم دیده می‌شود در زمینه اول رنگ سبز، سبزتر از آنچه که هست به نظر می‌آید در حالی که در زمینه آبی بطرف رنگ زرد گرایش پیدا می‌کند. 

/ 0 نظر / 56 بازدید