تلگرام

امروز صبح که از خواب برخواستم مانند اغلب شما سری به تلگرام زدم، هر چه منتظر شدم بالا نیامد .

خیلی هم عالی

به هر حال یک ابزاری که یک ملت را سرکار گذاشته بود .... خلاص

نمی دانم آیا حاکمیت متوجه ی عواقب کاری که کرده است ، هست؟

تلگرام سوپاپ خروج انباشت فشارهای اجتماعی ما بود و حالا که این سوراخ را بسته اید باید هزینه ی هر اتفاقی که یحتمل در اثر تلنبار فشار یحتمل به وقوع می پیوندد باشید.

یک روز باید افسوس بخوریم که نجواهای درگوشی تلگرام این ملت را از خزیدن به پستوهائی که تنها به هیجانات مقطعی وادار کند جلوکیری می کرد و با بستن این پنجره آزاد مانع از انباشت گازهای مسموم می شد.

تلگرام فضائی بود برای دلخوشی یافتن یک بازار احتمالی برای یک بازاری

تلگرام فضائی بود برای آرزوهای یک جوان در کوچه پس کوچه های مبهم عاشقی

تلگرام فضائی بود برای یافتن یک مطلب علمی

تلگرام فضای خلسه گونه ی یک ملت بود که به آنچه دارند فکر کنند نه آنچه از آنها دریغ شده است

و حالا فرصت دارند به آنچه باید داشته باشند فکر کنند و به جای فکر جمعی خود تلاش کنند آن را به نتیجه برسانند .... و این سرآغاز رفتن به آنجائی است که شما فکرش را هم نمی توانید بکنید و اگر نتیجه اش را بدانید مو بر اندامتان سیخ می شود


/ 0 نظر / 70 بازدید