c. خاکریز نگهداری شده

مشخصات کلیدی و مهندسی مورد نیاز عبارتند از مقاومت و وزن مخصوص مبتنی بر بررسی و آزمایش داده های زیرسطحی. زوایای اصطکاکی (φ) و وزن مخصوص (γt) می توانند از آزمایشات برش مستقیم زهکشی شده و یا از آزمایشات سه محوری زهکشی شده ی تحکیم یافته تعیین گردند. در صورتی که نمونه های دست نخورده قابل دسترسی نباشند، زوایای اصطکاکی را می توان از آزمایشات در محل یا بوسیله ی ایجاد روابطی با مشخصات اندیس خاک مورد محاسبه قرار داد. مشخصات مقاومتی برای محاسبه ی ثابت های فشار زمین که در طراحی استفاده می شوند، مورد نیاز می باشد. به علاوه، موقعیت سطح آب زیر زمینی در بالای بستر مشخص شده برای ساخت باید تعیین گردد تا بتوان طرح زهکشی مناسبی را برنامه ریزی نمود. برای اکثر خاکریز های نگهداری شده، کران پایین مقادیر مقاومت اصطکاکی برابر 28 تا 30 درجه برای خاکهای دانه ای و خاک های چسبنده ی دارای خاصیت خمیری پایین قابل قبول می باشد. برای خاکریز های نگهداری شده ی دارای خاصیت خمیری بالا (40 < PI)، مقادیر حداقل - هم برای شرایط زهکشی و هم زهکشی نشده - باید مشخص و تعیین گردد.

/ 0 نظر / 40 بازدید