ارزیابی عملکرد بیرون کشیدگی

طراحی سیستم خاک مسلح به یک ارزیابی از کارایی بلند مدت بیرون کشیدگی با توجه به سه ضابطه ی زیر ارتباط دارد:

  • ظرفیت مهاری، یعنی مقاومت مهاری هر تسلیح باید برای مقاومت در برابر نیروی کششی طراحی شده در تسلیح با یک ضریب ایمنی خاص، کافی باشد.
  • جابجایی مجاز، یعنی جابجایی نسبی خاک (نسبت به تسلیح) مورد نیاز برای فراهم کردن کردن نیروی کششی طراحی باید کوچکتر از جابجایی مجاز باشد.
  • جابجای بلند مدت، یعنی بار برای بیرون کشیدن باید کوچکتر از بار بحرانی خزش باشد.

مقاومت مهاری تسلیح، از طریق یک یا ترکیبی از دو مکانیزم اساسی بر هم کنش خاک-تسلیح مجتمع و فراهم می گردد که این مکانیزم های بر هم کنش عبارتند از اصطکاک فصل مشترک و مقاومت پسیو خاک در برابر اجزای عرضی تسلیح های مرکب مانند بالشتک های میلگردی، مش های کابلی، یا ژئوگرید ها. مکانیزم های انتقال بار بسیج شده توسط یک تسلیح خاص، اساسا به هندسه ی سازه ای آن بستگی دارد (یعنی تسلیح مرکب مانند شبکه ها، در برابر المان های خطی یا مسطح، ضخامت المان های عرضی و ابعاد چشمه ها). حرکت نسبی خاک (نسبت به تسلیح) مورد نیاز برای بسیج کردن نیروی کشش طراحی اساسا به مکانیزم انتقال بار، بسط پذیری مصالح تسلیح، نوع خاک، و فشار دورگیر بستگی دارد.

عملکرد بیرون کشیدگی بلند مدت (جابجایی تحت بار طراحی ثابت)بطور برجسته ای توسط مشخصه های خزش خاک و مصالح تسلیح کنترل می گردد.  سیستم های تسلیح خاک بطور کلی برای  خاک های چسبنده ی مستعد لغزش یا خزش مورد استفاده قرار نمی گیرند. از اینرو، خزش یک مساله ی اساسی برای نوع تسلیح می باشد. جدول 4 برای انواع تسلیح، جوانب اساسی عملکرد بیرون کشیدگی بر حسب مکانیزم اصلی انتقال تنش، جابجایی خاک نسبت به تسلیح مورد نیاز برای بسیج کامل مقاومت مهاری، و پتانسیل خزش تسلیح در خاک های دانه ای (و چسبنده ی دارای پلاستیسیته ی پایین) را فراهم می آورد.

 

/ 0 نظر / 92 بازدید