سوال اساسی

 قبل از هر اقدامی باید از خود سوال کنیم که چه عملیاتی نیاز است؟

آیا عملیات ساخت دیوار خاک مسلح در دراز مدت مخاطره آمیز نخواهد بود؟

و دهها سوال دیگر که باید توسط مهندس طراح و محاسب از خود بپرسند.

مشخصات پل های بزرگراه آشتو، نشان می دهد که دیوارهای MSE نباید تحت شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرند:

  • زمانی که تسحیلات دیگری غیر از زهکش های بزرگراه در داخل ناحیه ی مسلح باید ساخته شوند که دسترسی بیشتر برای تعمیر آنها نیازمند بریدن تسلیح باشد. یک چنین محدودیتی را برای سازه های RSS نیز می توان بیان نمود.
  • با تسلیح های فلزی گالوانیزه که در معرض سطح یا آب زیر زمینی آلوده به اسید معدنی یا دیگر آلوده کننده های صنعتی که دارای PH پایین و کلرید های بالا و سولفات ها می باشند.
  • در مواقعی که فرسایش ناشی از سیلاب ممکن است ناحیه ی مسلح خاکریز را بشوید یا در جاییکه عمق جوشش آب بطور قابل اعتمادی قابل محاسبه نباشد.

تعیین ضوابط پروژه

باید هر ناحیه ی ارائه شده در این بخش را در مرحله ی طراحی اولیه مورد توجه قرار داده و اجزای مناسب و ضوابط اجرایی را تعیین کنیم.

پروسه شامل گام های متوالی زیر می باشد:

  • کلیه ی گزینه های ممکن را مد نظر داشته باشید.
  • یک سیستم را انتخاب کنید (MSEW یا RSS).
  • گزینه های روساخت را در نظر بگیرید.
  • ضوابط اجرایی را ایجاد کنید (بارها، ارتفاع های طراحی، جایگزینی، خطاهای نشست، ظرفیت فونداسیون، تاثیر بر روی سازه های مجاور و غیره).
  • اثر کارگاه بر روی خوردگی/زوال تسلیح ها.

 

/ 0 نظر / 130 بازدید