مواد افزوده

 
گاهی برای بهبود خصوصیات حفاظت نوترونی بتن از مواد افزودۀ بوری مانند کولمانیت ( هیدرات برات کلسیم ) ، بورفریت و بورکلسیلت استفاده می شود . به هر حال این مواد ممکن است بر روی گیرش و مقاومت اولیۀ بتن تاثیر معکوس داشته باشند . بنابراین برای تعیین مناسب بودن این مواد باید با استفاده از مواد افزوده مخلوطهای آزمایشی در شرایط کارگاهی تهیه کرد . برای به حداقل رساندن هر تاثیر کند گیر کننده می توان از آهک هیدراتۀ فشاری هم اندازۀ ماسه درشت استفاده کرد .
آب محبوس یا شیمایی (پیوندی ) موجود در سنگدانه ها .
اطلاعات آزمایش موجود نیست .
برای دستیابی به مقدار آب بلوری 5/0 % تا 5% می توان سنگدانه ها را با لیمونیت ترکیب کرد .

/ 0 نظر / 18 بازدید