انواع سازه های حایل

خاکریزهای تقویت شده

خاکریزهای تقویت شده قطع نظر از درجه شیب یا مواد و مصالح آنها، باید در مقابل جریان رواناب صفحه ای، به طور  شاخص توسط گودال های توقف یا تراس بندی سکویی شکل   از نفوذ کاپیلاری در بستر شیب به وسیله شن ریزی یا لوله زهکش، محافظت شوند. شیب های دارای پوشش گیاهی برای حفظ یکپارچگی سازه ای، نیازمند رطوبت طبیعی یا آبیاری می باشند. به طور  شاخص خاکریزهای سنگی یا بتنی نیازمند یک زیر اساس شنی و آرماتور بندی اضافی بر روی بستر شیب برای استحکام و کارایی پایدار می باشند. شکل زیر  یک نمونه خاکریز تقویت شده را نشان می دهد.

 [Seele, ElwynE., 1957]

/ 0 نظر / 20 بازدید