برهم کنش تسلیح خاک با استفاده از تدابیر هنجار شده

ثابت های بر هم کنش خاک (ظرفیت مهاری) به وسیله ی مطالعات آزمایشگاهی و میدانی، با استفاده از تعدادی از روش های مختلف، راهکارها و ضوابط ارزیابی بدست می اید. روش یکپارچه ی نرمالیزه شده در سالهای اخیر توصیه شده است و در مطلب بعد با جزئیات ارائه می شود.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید