طراحی فضای سبز

در این حرخه، رنگ‌های اصلی یا اولیه (قرمز- زرد- آبی) بصورت مثلث متساوی الاضلاع قرار می‌گیرند به ترتیبی که زرد کاملاً در بالا، آبی در سمت چپ و پائین و قرمز در سمت راست و پائین مثلث قرار می‌گیرد که بوسیله دوازده رنگ در دایره احاطه شده است. در صورتی که دو رنگ اصلی را به نسبت خاصی با هم ترکیب کنیم رنگ‌های ثانوی بدست می‌آیند که عبارتند از سبز (آبی + زرد) نارنجی (زرد + سرخ) و بنفش (سرخ + آبی) و سپس با ترکیب دو سه دو شش رنگ مجاور هم رنگ‌های درجه سوم یا بینابینی را می بینیم که در دایره کاملاً در وسط دو رنگی که آن‌ها را تشکیل داده‌اند قرار می‌گیرند. (نارنجی زرد- قرمز نارنجی- قرمز بنفش- بنفش آبی- سبز آبی- سبز زرد) بدین ترتیب در دایره رنگ دوازده رنگ مشخص شده‌اند که هر یک با دیگری متفاوت است. تنظیم و ردیف کردن این دسته رنگ‌ها براساس رنگ‌های قوس قزح و طیف نور است. دوازده رنگ دایره رنگی دارای شدت و فاصله یکنواختی هستند و رنگ‌های قطری و روبروی هم، رنگ‌های مکمل را تشکیل می‌دهند (شکل 5) گردونه رنگ توسط دانشمند آمریکایی "هربرت ایوز" ارائه شده است این دایره از آن جهت که سیستمی برای درهم آمیختن رنگ‌ها ارائه می‌دهد ارزشمند است.

چرخه‌های رنگ دیگری هم وجود دارد مثل گردونه رنگی ویلهم اسوالد که چهار رنگ زرد- سبز- آبی و قرمز را به عنوان رنگ‌های پایه گرفته است یا در سیستم البرت مانسل که رنگ‌های! طی پنج عدد هستند: قرمز- زرد- سبز- آبی- ارغوانی. 

/ 0 نظر / 38 بازدید