آزمایشگاه

نمونه های خاک باید به صورت بصری بررسی شده و آزمایشات مناسب برای طبقه بندی خاک مطابق سیستم یکپارچه ی طبقه بندی خاک  انجام گیرند. این آزمایشات به مهندس اجازه می دهند تا بتواند تصمیم بگیرد که کدام آزمایشات میدانی یا آزمایشگاهی توصیف بهتری از رفتار مهندسی خاک  را در یک کارگاه پروژه ی معین، ارائه خواهند کرد. آزمایش شاخص شامل محاسبه ی میزان رطوبت، حدود اتربرگ-مقاله بعد را مطالعه فرمایید-، مقاومت فشاری، و دانه بندی می باشد. وزن مخصوص خشک نمونه های دست نخورده نیز باید مورد محاسبه قرار گیرد.

محاسبه ی مقاومت برشی توسط آزمایشات فشاری تک محوری، آزمایشات برش مستقیم، یا آزمایشات فشاری سه محوری، برای تحلیل پایداری خارجی دیوار های MSE و شیب ها مورد نیاز خواهد بود. در کارگاه هایی که خاک های چسبنده ی قابل تراکم در زیر فونداسیون های سازه ی MSE قرار دارند، انجام آزمایشات تحکیم برای بدست آوردن پارامتر ها برای انجام تحلیل نشست ضروری می باشد.

باید پارامترهای زهکشی نشده و هم پارامتر های زهکشی شده (تنش موثر) برای خاک های چسبنده بدست آیند تا ارزیابی شرایط کوتاه مدت و بلند مدت امکانپذیر باشد.

از جمله نکات خاص در ارزیابی هر مصالحی برای استفاده بعنوان خاکریز، توزیع اندازه ذرات و پلاستیسیته ی آن می باشد. اندازه ی موثر ذره ( ) می تواند برای تخمین نفوذپذیری مصالح غیر چسبنده مورد استفاده قرار گیرد. آزمایشات آزمایشگاهی برای نفوذپذیری نیز می توانند بر روی نمونه هایی که تا یک چگالی خاص متراکم شده اند انجام گیرند. آزمایش های اضافی شامل آزمایشات برش مستقیم بر روی نمونه های آماده شده بطور مشابه برای محاسبه ی پارامتر های مقاومت برشی، تحت شرایط کوتاه مدت و بلند مدت نیز باید در نظر گرفته شود. رفتار تراکم مصالح خاکریز باید بوسیله ی اجرای آزمایشات تراکم، مطابق آشتو T99 یا T180 مورد بررسی قرار گیرد.

مشخصات نشان دهنده ی هجوم بالقوه ی مصالح خاکریز و خاک های در محل، در پشت ناحیه ی خاک مسلح باید اندازه گیری شوند. آزمایشات شامل موارد زیر می باشد:

  • pH
  • مقاومت الکتریکی.
  • مقادیر نمک های سولفات، سولفید ها، و کلورید ها.

نتایج آزمایش، اطلاعات ضروری برای اندازه گیری های مربوط به محافظت در برابر زوال را فراهم کرده و به انتخاب المان های تسلیح دارای دوام کافی کمک می کنند.

/ 0 نظر / 35 بازدید