دیوار طره ای بتنی یا سنگ چینی شده مسلح

 دیوار طره ای بتنی یا سنگ چینی شده مسلح

 یک دیوار حایل آجری دوجداره ، به طور  خاص، برای سازه های دیوار کوتاه مناسب می باشد (شکل25-2). این دیوار دارای نمای تمام شده آجری ولی با پایداری سازه ای، می باشد. این دیوار می تواند بدون هیچ چارچوبی، تنها با استفاده از آجر و ملاط در محل مستقر شود.[Schneider, Robert R., & Walter L. Dickey., 1980]

شکل( 25- 2 ) دیوار طره ای بتنی یا سنگ چینی شده مسلح

[Charles W. Harris & Nicholas T. Dines, 1998]

D=H÷3، یا 600 میلیمتر، یا عمق یخبندان، هرکدام که بیشتر باشد. از میلگردهای نمره 4 برای H کمتر از 1800 میلیمتر استفاده کنید. از درزهای انبساط در فواصل حداکثر 30 متری استفاده کنید. از خاک هایی که دارای یک تحمل فشار مجاز کمتر از mPa 0.575 (1.5 تن بر فوت مربع)است، استفاده نکنید.

میلگردهای عمودی آرماتور بندی باید به طور  تقریب در 15 میلی متری آجر در طرف کششی (یعنی، طرفی که خاک نگه داشته می شود) قرار گیرد تا میلگردها به ملاط متصل شوند. میلگردهای عمودی باید در تمام ارتفاع دیوار توسعه بیابند. آجرها باید با تمام فشار سری کار گذاشته شود و درزهای ملاط پهن شده  بدون نمایانی کله در ملاط باشد. آجرها باید در ردیف های متوالی تقریبی 200 میلی متری قرار گرفته و سپس فضای بین آنها در هر لحظه با ملاط پر شود، سپس با دوغاب نفوذناپذیر شود.  تمام درزهای پشت دیوار باید به طور  کامل  دوغاب زده شود. عملیات کاری باید در یک جلسه تکمیل شود، ولی اگر لازم باشد که برای بیش از یک ساعت با تاخیر همراه باشد، ردیف ها باید در یک تراز یکسان با ملاط 25 میلی متری در زیر راس کار آورده شوند.شکل 25-2   روکشی را نشان می دهد که پهنای یک آجر در بندکشی جاری قرار گرفته است، اگرچه  نما می تواند در پهنایی به اندازه دو آجر، در سایر الگوها قرار گرفته باشد. مدوله های بتنی توپر یا سنگی نیز مکن است مورد استفاده قرار بگیرند.[Seele, ElwynE., 1957]

/ 0 نظر / 37 بازدید