مراحل ساخت دیوارهای پانل پیش ساخته

 

آنچه در زیر آمده است خلاصه ای از مراحل ساخت برای MSEW و RSS می باشد. سیستم های خاص، متعلقات خاص و نیاز های یک پروژه ی خاص ممکن است متفاوت با مراحی کلی نشان داده شده باشد.

ساخت سیستم های MSEW با روساخت های پیش ساخته

ساخت سیستم های MSEW با یک روساخت پیش ساخته، به صورت زیر انجام می گیرد:

  • آماده سازی بستر. این گام شامل برداشتن مصالح نامناسب از سطحی است که سازه ی نگهدارنده بر روی آن قرار می گیرد. کلیه ی مواد آلی، گیاهان، خرده سنگ های لغزنده و دیگر مصالح ناپایدار باید برداشته شده و بستر متراکم گردد.

در نواحی که دارای فونداسیون ناپایدار می باشند، روش های بهبود زمین، مانند تراکم دینامیکی، ستون های سنگی، زهکش های فتیله ای، یا دیگر روش های تثبیت یا بهبود می توانند پیش از نصب دیوار انجام گیرند.

  • قرار گیری یک بالشتک تراز برای نصب اجزای روساخت. این بالشتک بتنی که بطور کلی غیر مسلح می باشد، اغلب دارای پهنای 300 میلیمتر (1 فوت) و ضخامت 150 میلیمتر بوده و فقط برای ساخت MSEW مورد استفاده قرار می گیرد که پانل های بتنی متعاقبا نصب می گردند.

هدف استفاده از این بالشتک، ایجاد یک سطح راهنما برای نصب پانل روساخت بوده و ایجاد یک تکیه گاه سازه برای فونداسیون نمی باشد.

  • نصب اولین ردیف از پانل های روساخت بر روی بالشتک تراز آماده شده. روساخت ها ممکن است شامل پانل های بتنی پیش ساخته، پانل های روساخت فلزی، یا بلوک های مدولار قالب ریزی شده به صورت خشک باشند.

اولین ردیف از پانل های روساخت ممکن دارای ارتفاع کامل یا نیم-ارتفاع باشند که به نوع روساخت مورد استفاده بستگی دارد. اولین لایه از پانل ها باید شمع کوبی شوند تا پایداری و مسیر را حفظ کنند. برای ساخت با بلوک های مدولار قالب ریزی شده به صورت خشک، بلوک های دارای اندازه ی کامل مورد استفاده قرار می گیرند که شمعکوبی در مورد آنها صورت نمی گیرد.

نصب پانل های روساخت و قرار دهی خاک خاکریز به صورت همزمان انجام می گیرد.

  • خاکریزی و تراکم مصالح خاکریز بر روی بستر تا سطح اولین لایه از تسلیح و متراکم سازی آن. خاکریز باید تا یک چگالی مشخص، معمولا 95 تا 100 درصد حداکثر چگالی آشتو T-99 و در گستره ی میزان رطوبت بهینه متراکم گردد. مقادیر رطوبت تراکم بهینه پیشنهاد می گردد.

یک راهکار برای اجرای بهتر، خاکریزی و تراکم مستحکم آن می باشد. ضخامت لایه های خاکریز باید بر مبنای مشخصات لازم و توزیع قائم اجزای تسلیح کنترل گردد. ضخامت یکنواخت یک لایه ی غیر متراکم از خاکریز مسلح نباید از 300 میلیمتر (12 اینچ) تجاوز کند. خاکریز مسلح باید در داخل یا به موازات پشت و وسط تسلیح قرار گرفته و به سمت وجه جلویی تیغه دار گردد. خاکریزی بدون ترتیب در پشت حجم مسلح باید به صورت مشابهی صورت گیرد.

  • قرار دهی اولین لایه از اجزای تسلیح بر روی خاکریز. تسلیح ها قرار داده شده و به پانل های روساخت متصل می گردند، زمانیکه خاکریز متراکم تا سطح اتصال بالا آمده باشد تسلیح ها عمود بر پشت پانل های روساخت قرار می گیرند. روش های کنترل ساخت در رابطه با هر کدام از گام های ساخت در آینده ارائه می شود.
  • قرار دهی خاکریز بر روی اجزای مسلح کننده تا سطح لایه ی تسلیح بعدی و متراکم سازی خاکریز. گام هایی که پیشتر گفته شدند برای هر لایه ی متوالی تکرار می گردند.
  • ساخت حصار های ترافیک (گارد ریل ها) و قرنیس ها. این مرحله ی آخر ساخت، پس از قرارگیری پانل های آخر صورت می گیرد و خاکریز تا این مرحله کامل شده است.

مراحل کامل در شکل های 11 تا 13 نشان داده شده اند.

 

پس از آماده کردن بستر پانل ها از کارخانه به محل منتقل می شوند

پانل ها با دقت در محل خود قرار می گیرند

پانل ها بر اساس نقشه قبل در محل کارخانه به صورت کامل یا نیمه تولید شده اند

نوعی تسلیح - مش گالوانیزه فولادی ضد زنگ-

مصالح با دانه بندی مورد نیاز تخلیه می شود

حد اکثر ارتفاع لایه های خاک نباید از 30 سانتی متر تجاوز کند.

رطوبت دهی و تراکم مورد نیاز توسط مشاور پیشنهاد می شود.

نوعی تسلیح - تسمه فولادس ضد زنگ و گالوانیزه- برای تسلشح می توان از ژئوگرید مناسب نیز استفاده کرد

لایه های خاک بر روی تسمه های فولادی  ریخته می شود.

تراکم مورد نیاز باید بدست آید

 

 

 

/ 0 نظر / 407 بازدید