سیستم های دیوار مدوله و آجری

 دیوار سنگی خشکه چینی شده:

دیوارهای سنگی خشکه چینی شده (بدون ملاط)، برای بسیاری از شرایط جایی که ارتفاع آن کم باشد -کمتر از 3000 میلی متر- مفید است و اگر از مصالح بوم آورد مانند سنگ محل یا نزدیک سایت استفاده شود هزینه چنین سازه ای مطلوب می باشد. شکل زیر یک نمونه دیوار ثقلی سنگی را نشان می دهد. یک خاکریز سنگی ساخته شده توسط خرده سنگ ها، گزینه ای ارزان قیمت برای دیوار سنگی خشکه چینی شده با سنگ، برای خاکریزی در شرایط مختلف مناسب است. پهنای بالایی چنین دیوارهایی به ندرت کمتر از 450 میلی مترو به طور  معمول بین 450-600 میلی متر متغیر است.

[Schneider, Robert R., & Walter L. Dickey., 1980

 

 نمونه ای از دیوار ثقلی سنگی با سنگ خشکه چینی شده

/ 0 نظر / 71 بازدید