مفهوم خاک مسلح

 

یک توده ی خاک مسلح تا حدودی مشابه بتن مسلح می باشد که در آن، مشخصات مکانیکی توده بوسیله ی تسلیح قرار گرفته به موازات جهت کرنش اصلی بهبود می یابد تا بدین صورت کمبود مقاومت کششی خاک جبران گردد.

مشخصات کششی بهبود یافته نتیجه ای از برهم کنش مابین تسلیح و خاک می باشند. مصالح مرکب دارای مشخصه های زیر می باشند:

  • انتقال تنش مابین خاک و تسلیح به صورت مداوم در طول تسلیح اتفاق می افتد.
  • تسلیح ها در کل توده ی خاک با درجه ای از نظم توزیع می گردند و نباید به صورت موضعی متمرکز  باشند.
/ 0 نظر / 33 بازدید