دیوار حایل طره ای

یک دیوار طره ای از یک بستر و یک محور تشکیل شده، که به طور  محکمی توسط میله های آرماتوربندی ادامه یافته از بستر تا به محور سازه، به یکدیگر مهار شده اند. جدول 5-2    نسبت های پهنای بستر به ارتفاع را برای دیوارهای طره ای نشان می دهد. میلگردهای آرماتوربندی به طور  جانبی تا محور سازه ادامه یافته و آرماتوربندی طولی دیوار را فراهم می آورند. وزن خاکریزی روی بستر، فشار جلویی ارتفاع حایل را خنثی کرده و به پایداری دیوار در مقابل واژگونی کمک می کند. میلگردهای فولادی آرماتوربندی به طور  شاخص در بین خاک، یا طرف " کششی" محور سازه در کمتر از 50 میلی متری از سطح برای پرهیز از ترک خوردگی به علت عوامل ضریب انبساطی جزیی قرار می گیرند. اکثر برنامه های آرماتوربندی نیازمند میلگردهای عمودی و افقی فولادی می باشند. مقطع های عرضی دیوار می تواند به طور  گسترده ای متنوع باشد، ولی تجربه های رایج محور سازه را در بستر، در یک نقطه 3/1 پهنای بستر اندازه گیری شده از پاشنه پی در نظر می گیرد.

/ 0 نظر / 66 بازدید