تعیین مشخصات مهندسی بر مبنای گمانه زنی و مطالعه کارگاهی و آزمایشات

 a. خاک های فونداسیون

محاسبه ی مشخصات مهندسی برای خاک های فونداسیون باید بر روی تعیین ظرفیت باربری، پتانسیل نشست و موقعیت سطح آب زیر زمینی متمرکز باشد. برای محاسبه ی ظرفیت باربری مطابق بخش 4.4.7 برای خاک و مطابق بخش 4.4.8 برای سنگ در مشخصات استاندارد آشتو 1996 برای پل های بزرگراه ها، پارامتر های اصطکاکی و چسبندگی (c,φ) و همچنین وزن های مخصوص (γt) و همچنین موقعیت آب زیر زمینی مورد نیاز می باشند. آثار زاویه ی تمایل بار و شکل پی می توانند حذف گردد و حداقل ضریب ایمنی برای گرو I بارگذاری می تواند برابر 5/2 در نظر گرفته شود.

 برای محاسبه ی نشست فونداسیون، نتایج تحلیل های سنتی نشست با استفاده از داده های آزمایشگاهی نشست=زمان، ضرایب تحکیم Cc همراه با مقدار تقریبی برای اندیس تراکم Cv که از آزمایشات اندیس خاک (میزان رطوبت و حدود اتر برگ) حاصل می گردد، مورد نیاز می باشد. نتایج تحلیل های نشست، بخصوص در رابطه با نشست تفاضلی باید برای محاسبه ی توانایی روساخت و سیستم اتصال برای اصلاح حرکت ها یا به خاطر نیاز به جزئیات و راهکارهای خاص برای اصلاح حرکت تفاضلی مورد انتظار، مورد استفاده قرار گیرند.

 ضعف و تراکم پذیری بیش از حد فونداسیون، ممکن است نیازمند ملاحظاتی در مورد استفاده از روش های بهبود زمین برای کسب ظرفیت باربری کافی یا محدود کردن نشست کل یا دیفرانسیلی باشد. روش هایی که بطور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته اند شامل قرار دادن سربار با و بدون زهکش فتیله ای، ستون های سنگی، تراکم دینامیکی، و استفاده از خاکریز سبک برای کاهش نشست می باشد. اطلاعات اضافی در مورد روش های بهبود زمین در کتاب راهنمای بهبود زمین DP116 که منتشر شده توسط اداره بزرگراههای آمریکا می باشد، موجود می باشد. به عنوان یک راهکار دیگر، سازه های MSE دارای روساخت های ساخته شده از پوشش های ژئوسنتتیکی، کابل جوش داده شده یا سبد های گابیون، که می توانند نشست دیفرانسیلی قابل توجهی را اصلاح کنند، ایجاد گردد و روساخت های دائمی مانند پانل های بتنی را می توان پس از روی دادن نشست نصب کرد. مساله ی خاصی که وجود دارد در مورد موقعیت هایی است که سازه ی MSEW ممکن است به مجاورت یک سازه ی دارای تکیه گاه صلب ختم گردد، مانند یک پایه ی پل بر روی تکیه گاه شمع در انتهای خاکریز نگهداری شده ی مجاور.

 ارزیابی و بررسی این مسائل مربوط به فونداسیون عموما پیرامون هدف سرویس های فراهم شده توسط فروشندگان دیوار یا شیب می باشد. ارزیابی این نوع مسائل، وظیفه ی مهندسان شرکت ها یا طراحان ژئوتکنیکی می باشد.

 

/ 0 نظر / 37 بازدید