فاکتور های انتخاب منبع

ارزیابی پروژه

a. فاکتور های انتخاب منبع

  • شرایط زمین شناسی و توپوگرافی.
  • شرایط محیطی.
  • اندازه و ماهیت سازه.
  • زیبایی.
  • شرایط دوام.
  • ضوابط عملکردی.
  • در دسترس بودن مصالح.
  • تجربه در یک سیستم یا عملیات خاص.
  • هزینه.

بسیاری از سیستم های MSEW دارای مشخصه های اختصاصی می باشند. برخی از  شرکت ها سرویس هایی مانند طراحی، تهیه ی نقشه ها و مشخصات برای سازه، تامین اجزای دیوار ساخته شده و کمک در زمینه ی ساخت را ارائه می دهند.

سیستم های مختلف دیوار دارای کاربرد های مختلفی در تاریخچه ی خود می باشند، و این موضوع در زمینه ی ارزیابی فنی مشکلاتی را ایجاد می کند. برخی سیستم ها برای دیوار های دائمی بسیار مناسب می باشند، برخی برای دیوار های کوتاه مناسب هستند و برخی دیگر برای نواحی طبیعی خارج از شهرها و برخی دیگر برای نواحی شهری مناسب می باشند. انتخاب یک سیستم بسیار مناسب ، به شرایط خاص پروژه بستگی خواهد داشت.

خاکریز های RSS با تنوع های زیادی در تسلیح ژئوسنتتیکی و نحوه ی ساخت وجه خارجی ساخته شده اند. این فاکتور ها نیز ممکن است مشکلات اولیه ای را در ارزیابی فنی کافی، ایجاد کنند. تعدادی از فروشندگان تسلیح ژئوسنتتیکی، سرویس های طراحی را همراه با کمک های فنی در طی ساخت فراهم می کنند.

موضوعات فنی خاص که متمرکز بر فاکتور های انتخاب می باشند در بخش های بعد ارایه می گردند.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید