طراحی دیوار خاک مسلح 4

d.    فشار های زمین برای پایداری خارجی

محاسبات پایداری برای دیوار های دارای یک وجه قائم، بوسیله ی این فرض انجام می گیرد که توده ی دیوار MSE با فشار های خاک ایجاد شده بر روی یک سطح فشار قائم که از انتهای پشتی تسلیح های ناشی می گردد، مانند یک جسم صلب عمل می کند که در شکل های 23 تا 25 نشان داده شده است.

ثابت محرک فشار خاک برای دیوار های قائم (دیوار هایی که دارای شیب کمتر از 8 درجه باشند) و یک پشت-شیب از این رابطه مورد محاسبه قرار می گیرد:

فرمول یک :0

برای دیوار قائم با یک شیب سربار از رابطه زیر محاسبه می گردد:

فرمول 2:0

که β = زاویه ی شیب سربار.

برای وضعیت سربار شکسته-پشت، زاویه ی I (شکل 25 را مشاهده کنید)جایگزین زاویه ی شیب سربار بینهایت (β) می گردد.

برای یک وجه جلویی شیبدار با شیبی برابر با 8 درجه و یا بزرگتر از آن، ثابت فشار خاک می تواند از مورد کلی کولمب مورد محاسبه قرار گیرد:

فرمول شماره 3:0

که در این رابطه θ زاویه ی تمایل وجه از افق بوده، و β زاویه ی شیب سربار می باشد که در شکل 22 نشان داده شده است. زاویه اصطکاک دیوار δ فرض می گردد که برابر حداکثر مقدار β بوده ولی کوچکتر یا مساوی bφ می باشد.

دیاگرام 22:0

/ 0 نظر / 150 بازدید