رنگ در سبک های هنری

- اکسپرسیونیسم[1]: شیوه‌ای است عاری از طبیعت گرایی که می‌خواهد حالات عاطفی را هر چه روشن تر بنمایاند و برای بهتر بیان کردن حالات درونی از اغراق در رنگ‌ها و شکل‌ها استفاده می‌شود مثل آثار وان گوگ[2] و گوگس[3] و مونش و روسو[4]. (کتاب رنگ-ایتن)

- فوویسم: این شیوه براساس اعتلاء رنگ‌ها قرار دارد با کاربرد رنگ‌های زنده و خوش آیند و مستقل کردن رنگ و خط از مضمون پرده و مهارت در به وجود آوردن طرح‌های ظریف و دیده پسند، متأثر از هنر پر مایه شرق مثل آثار ماتیس[5] و لامینگ مانگن. (کتاب رنگ-ایتن)

- کوبیسم: شیوه‌ای مبنی بر درهم ریختن روش‌های مرسوم هنری و نظام پرسپکتیو خطی سنتی بوده و می‌خواستند از هر تابلویی یک واقعیت ملموس تازه به وجود آورده و به هنرمند حق دادند که در یک زمان از نقاط دید مختلفی بر یک شیئی نظر بیفکند، جوهر اشکال را کشف و حجم‌ها را به اشکال ساده هندسی تجزیه کند سپس در سطوح متوازی و متقاطع که از تحلیل ذهنی اشیاء بدست آمده بود نوعی هماهنگی ظاهری و مستقل از مضامین تابلو ایجاد نماید. آثار پیکاسو، براک ولژه. (کتاب رنگ-ایتن)


[1] - Expressionism

[2] - Vincent Von Gogh

[3] - Paut Gougin

[4] - Rousseu

[5] - Matisse 

/ 0 نظر / 35 بازدید