برش فصل مشترک

برش فصل مشترک مابین ژئوسنتتیک های از نوع ورق (ژئوتکستایل ها، ژئوگریدها، و زهکش های ژئوکمپوزیتی) و خاک در اغلب موارد پایین تر از زاویه ی اصطکاک خود خاک می باشد و می تواند یک سطح لغزش را ایجاد کند. بنابراین ثابت اصطکاک فصل مشترک tan ρ باید به منظور ارزیابی لغزش در طول فصل مشترک ژئوسنتتیک با خاکریز مسلح و فونداسیون یا خاکریز نگهداری شده، مورد محاسبه قرار گیرد. زاویه اصطکاک فصل مشترک ρ از آزمایشات برش مستقیم ژئوسنتتیک مطابق ASTM D 5321 محاسبه می شود. در غیاب نتایج آزمایش، ثابت اصطکاک فصل مشترک بطور محافظه کارانه می تواند برای ژئوتکستایل ها، ژئوگرید ها و ژئونت های از نوع زهکش کمپوزیتی برابر b tan  در نظر گرفته شود. ژئو سنتتیک های دیگر مانند ژئوممبرن ها و هسته های برخی زهکش های ژئوکمپوزیتی ممکن است دارای مقادیر فصل مشترک بسیار کمتری باشند که در این موارد آزمایشات مربوطه باید انجام گیرند.

/ 0 نظر / 39 بازدید