هزینه های نسبی اجرای گلدان بتنی(گلفوژ)

 

هزینه های کارگاهی مرتبط به یک سازه ی خاکی مسلح تابع فاکتورهای زیادی می باشد که این فاکتورها شامل شرایط خاکبرداری و خاکریزی، اندازه و نوع دیوار یا شیب، نوع خاک در محل، مصالح خاکریز در دسترس، صاف کردن روساخت و عملیات دائمی یا موقت می باشند. همه متخصصین امر می دانند  که دیوارهای MSE  دارای روساخت های بتنی پیش ساخته، معمولا ارزانتر از دیوارهای نگهدارنده ی بتنی مسلح برای ارتفاع های بزرگتر از 3 متر (10 فوت) و وضعیت فونداسیون متوسط می باشند. دیوار های بتنی مدولار (MBW) در ارتفاع های بزرگتر از 4.5 متر (15 فوت) با دیوار های بتنی قابل رقابت می باشند.

در کل، استفاده از دیوارهای MSE منجر به صرفه جویی اقتصادی در حدود 25 تا  50 ساله و یا بیشتر در مقایسه با یک سازه نگهدارنده ی بتن مسلح می گردد، بویژه زمانی که مورد اخیر بر روی یک سیستم فونداسیون عمیق (فونداسیون دارای شرایط ضعیف) نگهداری شده باشد. بوسیله ی محدود کردن فونداسیون های عمیق، که معمولا امکان پذیر است، زیرا سازه های خاکی مسلح می توانند نشست های کلی و تفاضلی بزرگتری را اصلاح کنند، صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی حاصل می گردد. صورت های دیگر صرفه جویی در هزینه، شامل راحتی و سرعت ساخت می باشد. مقایسه ای در مورد هزینه های مربوط به مصالح دیوار و نصب برای چندین دیوار نگهدارنده ی خاکی مسلح و دیگر سیستم های دیوار نگهدارنده، بر مبنای براوردی از آژانس های ایالتی و فدرال آمریکا در شکل 6 نشان داده شده است. هزینه های کل برای دیوارهای MSE در گستره ی 200 دلار تا 400 دلار به ازای هر متر مربع (19 تا 37 دلار به ازای هر فوت مربع) می باشد، که بطور کلی تابعی از ارتفاع، اندازه ی پروژه و هزینه ی مصالح خاکریز منتخب می باشد.

هزینه ی واقعی یک سازه ی MSEW به هزینه ی هر کدام از اجزای اساسی آن بستگی دارد. نمونه هزینه های نسبی برای سازه های دارای روساخت بتنی پیش ساخته ی سگمنتال عبارتند از:

نصب پانل ها و سود  قرار داد- 20 تا 30 درصد از هزینه ی کل.

مصالح تسلیح- 20 تا 30 در صد از هزینه ی کل.

هزینه ی روساخت- 25 تا 30 در صد از هزینه ی کل.

مصالح خاکریز همراه با جای دهی آنها- 35 تا 40 در صد از هزینه ی کل، در جایی که مصالح منتخب خاکریز از منبع قرضه ی خارج از کارگاه تامین گردد.

هزینه ی اضافی برای عمل پرداخت معمارانه ی سطح در گستره ی 5 تا 15 دلار به ازای هر متر مربع (0.5 تا 1.5 دلار به ازای هر فوت مربع) می باشد که بستگی به پیچیدگی پرداخت دارد. هزینه ی گارد ریل های ترافیک بطور متوسط برابر 550 دلار به ازای هر متر (170 دلار به ازای هر فوت) می باشد. بعلاوه بایستی مورد توجه قرار گیرد که هزینه ی حفاری تا حدودی بیشتر از سیستم های دیگر می باشد. دیوارهای جانبی MBW در ارتفاع هایی کمتر از 4.5 متر (15 فوت) در حدود 10 درصد یا بیشتر ارزانتر هستند.

صرفه ی اقتصادی استفاده از RSS در مواردی که با محدودیت فضا مواجه نیستیم، بایستی بصورت مورد به مورد تعیین گردد. برای یک چنین مواردی، یک تحلیل نسبت هزینه به مزایا بایستی صورت گیرد تا مشاهده گردد که آیا شیب تند همراه با تسلیح از لحاظ اقتصادی در مقایسه با گزینه ی شیب کمتر و با در نظر گرفتن هزینه های افزایشی مربوط به عبور و مرور و هزینه های مصالح و غیره، دارای توجیه می باشد یا نه. بایستی به یاد داشت که گارد ریل ها یا حصار های ترافیک اغلب برای شیب های تند خاکریز ها ضروری می باشند و هزینه های اضافی مانند سیستم های کنترل فرسایش برای محافظت سطح شیب بایستی مد نظر قرار گیرند.

با توجه به صرفه ی اقتصادی، فاکتور هایی که باید مد نظر قرار گیرند به شرح زیر می باشد:

 • مقادیر خاکریزی و خاکبرداری.
 • اندازه ی سطح شیب.
 • ارتفاع متوسط سطح شیب.
 • زاویه ی شیب.
 • هزینه ی مصالح غیر منتخب در برابر هزینه ی مصالح منتخب خاکریز.
 • شرایط دائمی و موقت محافظت در برابر فرسایش.
 • هزینه و دسترسی به عبور و مرور مورد نیاز.
 • تغییرات پیچیده ی افقی و قائم مسیر.
 • نیاز به سیستم های محافظت از حفاری موقت.
 • نگهداری ترافیک در حین ساخت.
 • زیبایی شناختی.

 • نیاز به گارد ریل ها و حصارهای ترافیک.

هزینه ی واقعی یک سازه ی RSS خاص بستگی به هزینه ی اجزای اساسی آن دارد.نمونه هزینه های نسبی عبارتند از:

 • تسلیح- 45 تا 65 درصد از هزینه ی کل
 • خاکریز- 30تا 45 درصد از هزینه ی کل
 • عملیات سطح- 5 تا 10 درصد از هزینه ی کل
 • سازه های RSS بلند دارای تسلیح های نسبتا بلند و هزینه های خاکریز پایین تری می باشند. با توجه به قیمت های جدید، هزینه ها در گستره ی 110 تا 260 دلار به ازای هر متر مربع (10 تا 24 دلار به ازای هر فوت مربع) قرار می گیرند که تابعی از ارتفاع می باشد.
 • برای کارهایی با ارتفاع 10 تا 15 متر، هزینه ها در حدود 170 دلار به ازای هر متر مربع گزارش شده است. قیمت ها شامل مشخصه های ایمنی و جزئیات مربوط به زهکش نمی باشد.
 • شکل 7 یک ارزیابی سریع و مرتبه اول از هزینه را برای مقایسه ی یک شیب مسطح تر غیر مسلح با یک شیب مسلح تند تر، ارائه می کند.

 

این مبالغ مربوط به قبل از بحران اقتصادی جهان می باشد

در ایران هزینه اجرای به ازای هم متر مربع سطح عمود برحسب نوع دیوار خاک مسلح از 400 تا 900هزار تومان و برای دیوارهای گلدانی از 150 تا 350هزار تومان متغییر است

حداقل قیمت برای دیوار گلفوژ 150هزار تومان با احتساب تمامی مواد و مصالح برای دیوارهایی با ارتفاع صفر تا دو متر که در این حالت نیاز به استفاده از ژئو گرید نمی باشد مطلوب است.

برای دیوارهای گلفوژ صفر تا بیشتر از دو متر محاسبات اعم از خاکبرداری، خاکریزی، تسلیح، و غیره مورد نیاز است.

/ 0 نظر / 58 بازدید