طراحی دیوار خاک مسلح 2

b.   انتخاب ضوابط اجرایی

ضوابط اجرایی انتخاب شده باید منعکس کننده ی وضعیت کارگاه و شرایط آژانس یا دستورالعمل های آشتو باشد که در فصل های 2 و 3 با جزئیات مورد بحث قرار گرفته اند.

·      ضرایب اطمینان پایداری خارجی (لغزش، ظرفیت باربری، موقعیت نیروی برآیند).

·      ضریب اطمینان پایداری کلی.

·      حداکثر نشست تفاضلی.

·      حداکثر جابجایی افقی.

·      ضریب اطمینان پایداری لرزه ای.

·      عمر طراحی.


/ 0 نظر / 90 بازدید