اسناد مرجع

عمده ی مصالح ارائه شده در این مقاله راهنما، با خلاصه برداری از انتشارات اداره کل بزرگراههای آمریکا با عنوان"سازه های خاکی مسلح، جلد 1 اصول طراحی و ساخت" و مشخصات AASHTO، هم بخش 1، طراحی و هم بخش 2،ساخت و استفاده ی مستقیم از کمیته ی فنی AASHTO Bridge T-15 به دلیل بخشی از تلاش آنها برای به روز رسانی بخش 5.8 مشخصات پل آشتو در خلال سال های 1997، 1998، 1999 و 2000، حاصل شده است.

نویسنده با رعایت امانت داری کامل بخشهایی را که خود اضافه کرده است را نیز به صورت جداگانه ارایه نموده است.

/ 0 نظر / 11 بازدید