ارزیابی کارگاه برای ایجاد دیوار گلدان بتنی

a. شناسایی کارگاه

قابلیت اجرا و استفاده از یک سیستم MSEW، RSS یا هر نوع دیگری از سازه های نگهدارنده ی زمین به توپوگرافی موجود، شرایط زیرسطحی و مشخصات خاک یا سنگ بستگی دارد. اجرای یک برنامه ی جامع اکتشاف زیر سطحی برای ارزیابی پایداری کارگاه، پتانسیل نشست، نیاز به زهکش و غیره، پیش از اصلاح یک شیب یا طراحی یک دیوار نگهدارنده ی جدید یا پایه ی کناری پل ضروری می نماید.

بررسی های زیر سطحی نه تنها در نواحی ساخت بلکه در پشت و جلوی سازه برای تعیین روش اجرای سرتاسری مورد نیاز می باشد. برنامه ی اکتشاف زیرسطحی نه تنها برای کسب کلیه ی اطلاعاتی که می توانند طراحی و پایداری سازه ی نهایی را تحت تاثیر قرار دهند، بلکه برای شرایطی که به کل ساخت سازه مسلط می باشند؛ مانند پایداری ساخت شیب ها که ممکن است مورد نیاز باشد، نیز بایستی دارای توجیه باشد.

مهندسین با مسائلی شامل ظرفیت باربری مصالح فونداسیون، تغییر شکل های مجاز و پایداری سازه سر و کار دارند. پارامتر های ضروری برای این تحلیل ها باید به دست آیند.

هزینه ی سازه ی خاکی مسلح به شدت به در دسترس بودن نوع مورد نیاز از مصالح خاکریز وابسته می باشد. از اینرو، بایستی آزمایشاتی برای تعیین محل و آزمایش موضعی مصالح در دسترس که ممکن است برای خاکریز با سیستم انتخاب شده مورد استفاده قرار گیرد، انجام شود.

b. بازرسی میدانی

بررسی یا بازرسی زیر سطحی مقدماتی بایستی شامل جمع آوری داده های مربوط به شرایط زیر سطحی و انجام یک بازرسی میدانی برای بدست آوردن داده هایی شامل موارد زیر باشد:

  • محدودیت ها و فاصله ها برای  سطح مقطع های توپو گرافی.
  • شرایط دسترسی به نیروهای کار و تجهیزات.
  • الگوهای زهکشی سطحی، نفوذ و مشخصه های ایجاد فضای سبز.
  • مشخصه های زمین شناسی سطح، شامل بیرون زدگی های سنگ ها و تغییرات سطح زمین و خاکبرداری ها و حفاری های موجود که ممکن اطلاعاتی در مورد شرایط زیر سطحی را ارائه کنند.
  • گستردگی، طبیعت و موقعیت های تسهیلات (آب و برق و ...) زیر زمینی و زیر ساخت های موجود یا پیشنهاد شده که ممکن است دارای آثاری بر روی اکتشاف و ساخت و ساز متعاقب آن باشند.
  • عبور و مرور در دسترس.
  • نواحی دارای پتانسیل ناپایداری مانند رسوبات عمیق از خاکهای چسبنده و آلی، واریزه های لغزنده، سطح آب زیر زمینی بالا، بیرون زدگی سنگ بستر و غیره.

بازرسی ها بایستی توسط یک مهندس ژئوتکنیک یا توسط یک مهندس زمین شناس صورت گیرد. قبل از شروع اکتشافات میدانی، کلیه ی داده های در دسترس حاصل از بررسی های زیر سطحی پیشین و داده هایی که می توانند از نقشه های زمین شناسی ناحیه استنتاج گردند، باید مورد مطالعه قرار گیرند. اطلاعات بسیار سود مند از این نوع در سازمان زمین شناسی، ادارات حفاظت خاک، دپارتمان کشاورزی و شرکت های نقشه کشی محلی یا شهرداری ها و سازمان پارکها و فضای سبز در دسترس می باشند.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید