تثبیت برای پایداری خارجی دیوار خاک مسلح1

در مورد سازه های نگهدارنده ی کلاسیک ثقلی یا نیمه ثقلی، چهار مکانیزم گسیختگی خارجی بالقوه در تثبیت دیوارهای MSE مورد توجه می باشد که در شکل 21 نشان داده شده است. این مکانیزم ها شامل موارد زیر می باشند:

·       لغزش بر روی بستر.

·        (واژگونی) محدود کردن موقعیت برآیند کل نیروها.

·       ظرفیت باربری.

·       پایداری عمقی (سطح لغزش دورانی یا لغزش در طول یک سطح دارای ضعف).

به منظور انعطاف پذیری و رضایت بخش بودن اجرای میدانی دیوار های MSE، مقادیر اختیار شده برای ضرایب اطمینان برای گسیختگی خارجی در برخی موارد کمتر از مقادیر استفاده شده برای دیوارهای طره ای بتنی مسلح و دیوار های ثقلی می باشد. بعنوان مثال، ضریب اطمینان برای ظرفیت باربری کلی برابر 2.5 می باشد و یک مقدار بزرگتر که برای سازه های صلب تر مورد استفاده قرار می گیرد، در این مورد استفاده نمی گردد.

(تصویر شماره 21)

همچنین، انعطاف پذیری دیوار های MSE باید پتانسیل واژگونی را تاحد بسیار زیادی غیر ممکن سازد. به هر حال، ضوابط واژگونی (حداکثر خروج از مرکزیت مجاز) بوسیله ی محدود کردن واژگونی به کنترل تغییر شکل جانبی کمک می کنند و باید همواره ارضاء گردند.

مراحل محاسباتی پایداری خارجی بطور شماتیک در جدول آمده است:/ 0 نظر / 72 بازدید