مشخصات الکترو شیمیایی

مشخصات الکترو شیمیایی

طراحی اجزای فولادی مدفون در سازه های MSE که در خاکریز ها پیش بینی می گردد، نشان دهنده ی مشخصات اندیس الکتروشیمیایی حداقل و حداکثر و سپس طراحی سازه برای حداکثر نرخ های خوردگی مربوط به این مشخصات می باشد. این مشخصات شاخص پیشنهادی و حدود مربوط به آنها در جدول 6 نشان داده شده اند.

خاکهای خاکریز مسلح باید مطابق ضوابط نشان داده شده باشند تا برای استفاده در ساخت MSE با استفاده از تسلیح های فولادی مناسب گردند.

در جایی که استفاده از تسلیح های ژئوسنتتیکی برنامه ریزی شده است، حدود ضوابط الکتروشیمیایی بسته به نوع پلیمر متغیر می باشد. حدود مقدماتی بر مبنای مطالعه ی حاضر در جدول 7 نشان داده شده است.

جدول 6. حدود پیشنهادی مشخصات الکترو شیمیایی برای خاکریز ها در زمان استفاده از تسلیح فولادی.

ویژگی

ضوابط

روش آزمایش

مقاومت

>3000 ohm-cm

آشتو T-288-91

pH

>5<10

آشتو T-289-91

کلرید ها

<100 PPM

آشتو T-291-91

سولفات ها

<200 PPM

آشتو T-290-91

مواد آلی

حداکثر 1%

آشتو T-267-86

 

جدول 7. حدود پیشنهادی مشخصات الکتروشیمیایی برای خاکریز ها در زمان استفاده از تسلیح های ژئوسنتتیکی.

پلیمر مبنا

ویژگی

ضوابط

روش آزمایش

پلی استر (PET)

pH

>3<9

آشتو T-289-91

پلی الفین (PP & HDPE)

pH

<3

آشتو T-289-91

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید